โครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมไทยเพื่อเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ
นำเยาวชนผู้รับทุนเจ้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษาโครงการและประธานโครงการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox