ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพิธีการและมารยาททางสังคมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศีกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox