บรรยายพิเศษเรื่อง Implications for promoting Japan-Thailand
two-way tourism บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox