งานเสวนาในหัวข้อ การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษา
กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox