ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox