คณาจารย์และนักศึกษาจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox