ผู้บริหารจาก Comcenter College ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox