พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox