ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox