สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบชิงทุนสำรวจโลก eListening
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox