อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนและรางวัลงานวิจัย
ขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox