พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ไทย
ในโครงการ Thai Classical Dance Training
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศีกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox