ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox