บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox