อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและชมรมประสานเสียง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับภาคีขับร้องประสานเสียง 6 สถาบัน รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox