สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการ BEAT 2010
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox