อบรมผู้บริหารระดับหัวหน้างานเรื่องการวางแผนและนำแผนไปปฏิบัติ
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox