นักกีฬาเทควันโดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมกับภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox