ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประจำอาคารเฉลิมรัชมงคล อาคารถกลพระเกียรติ สก.
และอาคาร Queen's Tower ประจำปี 2554 คณะกรรมการความปลอดภัย
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox