อบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ฝ่ายนิติการและอำนวยการ
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox