บรรยายพิเศษเรื่อง Market & Operational Risk of Siam Commercial Bank
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox