สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำรวจโลกก eListening
ประจำปีการศึกษา 1/2554 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox