ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox