สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox