แถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และ Beijing Language and Culture University, China
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox