ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox