บรรยายพิเศษเรื่อง Key Success Factor for Retail Business
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox