aปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2550
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox