ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2550
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox