บรรยายพิเศษเรื่อง The Influence of Cultural and Cross-Cultural Factors in Economics Development and Business management
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox