บรรยายพิเศษเรื่อง Lessons Learned from 170 years Brand Building
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox