บรรยายพิเศษเรื่อง G.E.M. "Going in Extra Miles" Footprint to Corporation Growth
และ "Work-Life Strategies to Optimise Business Performance"
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox