นิทรรศการแนะแนวอาชีพ Career Exploration Exhibition
และนิทรรศการ Experiential Learning Abroad Exhibition
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox