พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

jAlbum web gallery software and PhotoBox