อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดเลิกอบายมุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

jAlbum web gallery software and PhotoBox