ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ รุ่น 15
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

jAlbum web gallery software and PhotoBox