ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox