พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่น 14
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox