งานวันชาติอินเดีย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศีกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox