บรรยายพิเศษเรื่อง Making Tourism Energy Efficient-More Than Just Turning Off the Lights?
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox