อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมาไม่ขับ
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox