บรรยายพิเศษเรื่อง For Crisis's Sake...How to become a master of disaster
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox