พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox