อบรมหลักสูตร การจัดการโซ่อุปทาน สำหรับผู้บริหาร รุ่น 6
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox