ฝึกอบรมผู้บริหารโครงการบริษัทจำลองให้กับสถาบันต่าง ๆ ครั้งที่ 13
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox