บรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้ตรวจสอบงาน QA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox