เสวนาเรื่อง เมืองไทยได้อะไรจากนักการเมืองดารา: แง่มุมเชิงอุดมการณ์และจริยธรรม
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox