บรรยายพิเศษเรื่อง Ricoh Experiences in Thailand
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox