ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2/2547
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox