เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox